LỊCH HỌC

ĐỌC KỸ NỘI QUY TRƯỚC KHI ĐỌC LỊCH HỌC (Bạn nào muốn đăng ký lớp AV miễn phí tại thư viện trung tâm DHQG thì đọc kỹ note này: https://www.facebook.com/notes/nguyen-ngoc-bich-dung/da%CC%A3y-av-mi%C3%AA%CC%83n-phi%CC%81-cho-sinh-vi%C3%AAn-ca%CC%81c-tr%C6%B0%C6%A1%CC%80ng/10153642604741223/?fref=mentions)