TRANG WEB CỦA THẦY ALISTAIR BROWN

Đây là trang web của Thầy Alistair Brown.

Các trẻ có thể vào đọc các đoạn văn ngắn, cải thiện kỹ năng đọc của mình, tăng từ vựng, và kỹ năng nghe nữa (cuối mỗi bài đều có đường dẫn, bấm vào và tải phần nghe về).

https://www.alistairsenglishservices.com/post/books

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.